۱۰ حرکت اشتباه در زبان بدن که دیگران را از شما بیزار می کند

۱۰ حرکت اشتباه در زبان بدن که دیگران را از شما بیزار می کند

۱۰ حرکت اشتباه در زبان بدن که دیگران را از شما بیزار می کند

۱- قوز می کنید
این مسأله نشان می دهد که شما احساس ناامنی روانی می کنید.صاف بایستید .این نشان از اعتماد به نفستان خواهد بود

۲- دست به سینه می شوید یا پا روی پا می اندازید
این کار یعنی شما مایل به تعامل با او یا شنیدن حرف هایش نیستید

۳- مرتب با چیزی ور می روید
این عادت نشان بی حوصلگی و اضطراب است

۴- به گردن تان دست می کشید
این کار یعنی بی حوصله شده اید

۵- ناخن تان را می جوید

۶- در تماس چشمی افراط یا تفریط می کنید
پرهیز از تماس چشمی می تواند نشانه ی آن باشد که اعتماد به نفس پایینی دارید یا از شخص مقابل خوش تان نمی آید. از طرفی دیگر با جدیت خیره شدن فردی پرخاشگر در ذهن دیگران میسازید

۷- به نظر می رسد حواس تان جای دیگریست

۸- پشت چشم نازک می کنید

۹- فراموش می کنید لبخند بزنید
لبخند زدن روش بسیار خوبی است تا نشان دهید از اعتماد به نفس برخوردارید و از ارتباط با دیگران استقبال می کنید.

۱۰- بیش از حد خشک و ساکت هستید

 

 

روزیاتو مترجم:گلریز برهمند

بستن منو
×
×

سبد خرید