خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!‍

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!‍

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!‍
ولی قرآن چیزی دیگه میگه:

أكثر الناس ﻻ‌ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ
بیشتر مردم نمۍدانند

أكثر الناس ﻻ‌ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ
بیشتر مردم ناسپاس‌اند

أكثر الناس ﻻ‌ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ
بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند

أكثرهم ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ
بیشترشان گناهکارند

أكثرهم ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ
بیشترشان نادانند

أكثرهم ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ
بیشترشان اعتراض‌گرند

أكثرهم ﻻ‌ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ
بیشترشان تعقل نمۍکنند

أكثرهم ﻻ‌ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ
بیشترشان ناشنوایند

ﻭ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩی ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ
و کماند بندگانی که شاکرند

ﻭ ﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ‌ ﻗﻠﻴﻞ
و جز اندکی ایمان نمی‌آورند

پس نه‌تنها اکثریت نشانه‌ی حقانیت نیست،
بلکه در مورد زیادی اکثریت برخلاف معیارهای الهی رفتار می‌کنند.

راه درستِ خودت را برو ?

 

 

بستن منو
×
×

سبد خرید