تفاوت‌انسانهای ‌خوش‌فکر و کج فهم

?تفاوت‌انسانهای‌خوش‌فکروکج فهم ?

?انسانهای صادق
به صداقت حرف هیچکس شک
نمیکنند و حرفِ همه را باور دارند.

?انسانهای دروغگو
تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند
و معتقدند که همه دروغ میگویند

? انسانهای امیدوار
همواره در حال امیدوار کردن‌دیگرانند

? انسانهای نا امید
همیشه آیه یاس میخوانند

? انسانهای شریف
همه را شرافتمند میدانند

? انسانهای حیله گر
معتقدندکه‌همه‌مشغول توطئه هستند

? انسانهای نظر بلند و بزرگوار
بیشترین کلامشان تشکر از دیگران
است و هرکاری برای هرکسی میکنند
بازهم با شرمندگی میگویند: ببخشید
که بیشتر از این از دستم بر نیامد

? انسانهای تنگ نظر و بد دل
هرکاری برای هرکس انجام دهند
چندین برابر می بینندش
وانتظار دارند .

? انسانهای با محبت و متواضع
در نهایت مهربانی همه را
با جانم ، عمرم ، عزیزم
خطاب میکنند و تقریبا
در مقابل خواسته همه
دوستان میگویند:
چشم سعی میکنم

? انسانهای پرتوقع و حسود
انتظار دارند همه در مقابل
حرفهایشان بگویند چشم
و همیشه فکر میکنند که
همه به آنها حسادت میکنند

? انسانهای دانا
در جواب بیشتر سوالات
میگویند : نمیدانم

? انسانهای نادان
تقریبا در مورد هر چیزی
میگویند : من بهترمیدانم

بستن منو
×
×

سبد خرید